Bestemmingsplan 'Ede, OV-Knoop' en aanvulling MER

Voor de vernieuwing van het station Ede-Wageningen met bijbehorende voorzieningen heeft een ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER ter inzage gelegen van donderdag 12 januari t/m woensdag 22 februari 2017.

Het betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, OV- Knoop’ met identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2016EDEO0001-0201 en de aanvulling MER Ede-Oost en Spoorzone, Arcadis, d.d. 20 december 2016.

Binnen de bovengenoemde termijn zijn vijf zienswijzen ingekomen op het ontwerpbestemmingsplan.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2017 ingestemd met de conceptbeantwoording van de ingekomen zienswijzen. Verder wordt het ontwerpbestemmingsplan ambtshalve op ondergeschikte onderdelen gewijzigd. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Ede, OV - Knoop’ gewijzigd vast te stellen. Het voorstel wordt besproken op de Politieke Dag Ede (PDE). De Agendacommissie bepaalt wanneer en op welke wijze het voorstel door de raadsleden wordt behandeld. De Agendacommissie heeft daarbij de keuze uit: oordeelsvorming of besluitrijp. Op de website van de gemeente vindt u op welke datum de gemeenteraad vergadert en wat de agenda is van de desbetreffende Politieke Dag Ede. U kunt deze informatie vinden op gemeenteraad.ede.nl. Vooralsnog wordt gestreefd naar behandeling in de oordeelvormende vergadering op 1 juni 2017 en besluitvormend op 15 juni 2017.

Voor de volledigheid merken wij nog op dat u de voorgestelde wijzigingen aan de gemeenteraad nog niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt zien. Op deze website wordt nu alleen nog het ontwerpbestemmingsplan getoond. Pas als het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de vastgestelde versie op het internet gepubliceerd.

Bestemmingsplan 'Ede, Oosterlijke Spoorzone (LV - viaduct), aanvulling MER en ontwerp Ontrekkingsbesluit spoorwegovergang Sysselt

Voor de realisatie van het langzaam verkeer viaduct nabij de bosrand Sysselt is een ontwerpbestemmingsplan en aanvulling MER ter inzage gelegd.

Het betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Oostelijke Spoorzone (LV-Viaduct)’ met identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0201 en de aanvulling MER Ede-Oost en Spoorzone, Arcadis, d.d. 20 december 2016.

Gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan wordt een ontwerp Onttrekkingsbesluit spoorwegovergang Sysselt ter inzage gelegd. Met dit besluit wordt de bestaande spoorwegovergang onttrokken aan de openbaarheid conform artikel 9 van de Wegenwet.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp Onttrekkingsbesluit liggen ter inzage van donderdag 4 mei t/m woensdag 14 juni 2017 voor eventuele zienswijzen. Hierover leest u meer in de officiële bekendmaking via Ede Stad of de gemeentelijke website.